COOKIES

Cookie Policy

What are the Cookie files:

To improve carrier service, www.sarahfreedom.com uses cookies.

Cookies are small files that store information in a visitor’s browser. These files identify specific information from previous visits to websites. The visitor’s person is not identifiable on the basis of this information. Cookies are helping with:

 • the proper functionality of the site
 • in determining which pages and features are most commonly used; which may be the basis for the best possible adjustment to the offer by the operator to the visitor’s demand
 • for remembering login information, which is not necessary to re-enter.

Which Cookies are being used:

The cookies used on web pages are divided into two basic types. Short-term, which are only used temporarily and remain on the device only until the browser is closed and long-term, which remains stored on the device longer.

In terms of function cookies perform, they can be divided as follows:

 • conversion and tracking that allows us to analyze the performance of different sales channels,
 • remarketing that let us customize your ad content and target it correctly,
 • analytical tools that help improve the quality of our site,
 • essential, which are important for the basic functionality of the site.

Some cookies may collect information that is subsequently used by third parties and which, for example directly supports our advertising activities (so-called “third-party cookies). However, according to these data, the visitor can never be identified and the operator does not have any responsibility for these cookies.

ESSENTIAL

Name of the cookie Purpose

 

Analytical

Name of the cookie Purpose

 

Remarketing

Name of the cookie Purpose

 

Conversional

Name of the cookie Purpose

 

How to refuse cookies

Use of cookies is possible to change in your browser settings. Most browsers accept cookies automatically by default. By setting up your web browser you can completely disable or allow the use of only some cookies.

 

COOKIES

Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie:

Za účelem zlepšení služeb provozovatele využívají webové stránky www.sarahfreedom.com soubory cookie.

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči návštěvníka. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba návštěvníka není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

 • ke správné funkčnosti webových stránek,
 • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; což může být podkladem k co nejlepšímu přizpůsobení provozovatelovi nabídky návštěvníkově poptávce
 • pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

Jaké soubory cookie jsou používány:

Používané cookies na webových stránkách se dělí na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy v zařízení pouze do té doby, než je prohlížeč zavřen, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy v zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

 • konverzní a sledovací, které umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
 • remarketingové, které umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
 • analytické, které pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů však návštěvníka nikdy nelze identifikovat a provozovatel za tyto cookies nemá žádnou zodpovědnost.

ESENCIÁLNÍ

název cookie účel

 

ANALYTICKÉ

název cookie účel

 

REMARKETINGOVÉ

název cookie účel

 

KONVERZNÍ

název cookie účel

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

V Praze dne 11.11.2018                                                                                 ŠÁRKA SVOBODOVÁ

 

Verze tohoto dokumentu v českém jazyce je vždy právně nadřazena verzi v anglickém jazyce.

Change your MIND - change your LIFE !

Start your self-development journey with my 21 DAY Mind Control Challenge!

Today you can save $20 and get it from me for FREE.

Can't wait to see your results!

Consents

Oh yes! Get ready for the results!

Change your MIND - change your LIFE !

Start your self-development journey with my 21 DAY Mind Control Challenge!

Today you can save $20 and get it from me for FREE.

Can't wait to see your results!

Consents

Oh yes! Get ready for the results!

Pin It on Pinterest